Önerilen Konular (Dahası için aşağı sürükleyin): Forum Kuralları

Bu bölümdeki konular orjinalliğe ve konunun gösterimine göre değerlendirilip eklenir.
10. sınıf tarih soruları Hakkında
Tarih: 16.04.2014, Saat: 18:47 Şuanda 1 Ziyaretçi Okuyor,1616 Kez Okunmuş,0 Cevap Yazılmış
Türk Arama Sitesinde

10. sınıf tarih soruları

10. sınıf tarih soruları
#1
Telif Hakkı İle Korunan Metaryal,Özel Gizliliği Bozucak İcerik Şikayet Etmek İçin Tıklayın
Would you like to translate please click
Bu site forum paylaşım sitesi oldugundan dolayı herhangi bir içerikten gelebilecek zarardan siz sorumlusunuz.

10. sınıf tarih soruları
10. sınıf tarih soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi XIV.(14.) yüzyıl başlarında Yakındoğu ve Avrupa’da kurulan devletlerden biri değildir?

A)Altın Orda Devleti B)Memluk Devleti

C)Türkiye Selçuklu Devleti D)İlhanlı Devleti

E) Safevi Devleti

2.Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ağıdakilerden hangisidir?

A)Varna B)Koyunhisar C)Maltepe(Palekanon)

D)I.Kosova E)Niğbolu

3. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ramazanoğulları B)Dulkadiroğulları CKaresioğulları

D)Saruhanoğulları E)Germiyanoğulları

4.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehid edilmiştir?

A)I.Murad B)Yıldırım Bayezid C)Çelebi Mehmet D)II.Murad E)Orhan Bey

5.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
A) İstanbul B) Amasra C) Rodos D) Kırım E) Azak

6.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması
D)Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A)Türklerin Avrupa'da ilerlemesinin bir süre durması

B)İstanbul'un alınmasının gecikmesi

C)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesi

D)Fetret Devri'nin başlaması

E)Balkanlarda bazıtoprakların kaybedilmesi

8. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilkantlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

10.Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadı B)Nişancı C)Atabey D)Lala E)Beylerbeyi

11.Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinin topraklarının bir kısmını satın almışlardır?
A) Karamanoğulları B) Hamitoğulları
C) İsfendiyaroğulları D) Saruhanoğulları

E) Candaroğulları

12. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar(kapitülasyon) vermiştir?
A)Venedik B)İngiltere C)Rusya D)Fransa E)Almanya

13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
A) Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi
B) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
C)Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
D)Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

E)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi

14. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A)Kırım’ın alınmasıyla. B)İstanbul’un fethiyle.
C)Preveze Zaferiyle. D)Rumeli’ye geçilmesiyle.

E)Karesioğulları beyliğinin alınmasıyla

15. Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi , Bizans İmparatorluğu için olumlu bir gelişme sağlamaz ?
A)Anadolu Türk birliğinin bozulması
B)Osmanlı Devleti ‘nin dağılma tehlikesi geçirmesi.
C)Bizans’ın Timur’a yıllık vergi ödemeyi kabul etmesi .
D)Osmanlılarda fetret döneminin başlaması

E)Anadolu beyliklerinin yeniden kurulması

16. Osmanlıların KuruluşDönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’de fethettiği topraklara yerleştirmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?
A) Bizansın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
C) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

17. Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) I. Murat B) II. Murat
C) I. Mehmet(Çelebi) D) Fatih Sultan Mehmet

E)Kanuni Sultan Süleyman

18. Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

E)Avusturya Osmanlı devletine karşı üstün duruma geçmiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemindeİstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.
D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

E)Avrupalıdevletlerden yardım alındı.

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayundaki görevlilerden biri değildir?

A)Kazasker B)Defterdar C)Nişancı D)Veziriazam E)Subaşı

21.Aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi tapu kadastro kayıtlarını tutar,dış ülkelerle olan yazışmaları düzenler,padişahın fermanlarını mühürlerdi?

A)Defterdar B)Nişancı C)Kaptanıderya

D)Şeyhulislam E)Kadıasker

22.Osmanlı Devleti’nde esnafların oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derbent B)Lonca Teşkilatı C)Vakıflar D)Darülaceze E)İmarethaneler

23.Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?

A)Sadrazam B)Vezir C)Kazasker

D)Defterdar E)Nişancı

24.İstanbul'un alınmasından sonra, Fatih'in Hıristiyanlarla ilgili uygulaması, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul'daki Hıristiyanların şehri terk etmesi sağlanmıştır
B) Her cemaate mezhep hürriyeti tanınarak patrikliklerin yeniden kurulmasısağlanmıştır
C) İstanbul'daki bütün kiliseler, cami yapılmıştır
D) Ortodoks Patrikliği kaldırılmıştır
E) Ortodoks ve Katolik kiliseleri birleştirilmiştir

25.Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı B) I. Kosova C) II. Kosova
D) Varna E) Niğbolu

----------------------

Soru1. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği halde İstanbul’da Ortodoks kilisesinin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği amaç olamaz?

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek.
B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak.
C) Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak.
D) Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak.
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak.

Soru2. Fatih döneminde İstanbul’un Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir ?

A) Napoli – Portekiz
B) Venedik – Ceneviz
C) İspanya – Fransa
D) İngiltere – Arnavutluk
E) Sırbistan – Macaristan

Soru3. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması için mücadele edilen devletlerden biri değildir ?

A) Trabzon Rum İmp.
B) Akkoyunlular
C) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Danişmentoğulları

Soru4. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından değildir ?

A) Kırım’ın fethi
B) Zigetvar Kalesi’nin fethi
C) Mora’nı fethi
D) Amasra’nın fethi
E) Otranto Kalesi’nin fethi

Soru5. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet devrinde gerçekleştirilen fetihlerden biri değildir ?

A) İstanbul’un fethi
B) Amasra’nın fethi
C) Kırım’ın fethi
D) Sırbistan’ın fethi
E) Bulgaristan’ın fethi

Soru6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Osmanlı devletinin yükselme döneminde taht kavgalarını hızlandırmış ve saltanat değişikliğine neden olmuştur ?

A) Safevi tehlikesi
B) Celali isyanları
C) Şeyh Bedrettin isyanı
D) Otlukbeli savaşı
E) Cem Sultan olayı

Soru7. – I. Amasra II. Sinop III. Trabzon IV. Konya
Fatih döneminde gerçekleşen yukarıdaki fetihlerden hangisi ya da hangileri iki Türk devletinin mücadelesi şeklinde olmamıştır?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) IIIV
D) Yalnız II
E) I.III

Soru8. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde akıncı beylerinden Turhan Bey’i Mora üzerine göndermiştir. Fatih bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır ?

A) Rumların desteğini sağlamak
B) Katoliklerin desteğini sağlamak
C) Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini önlemek
D) Ege Denizini Osmanlı egemenliği altına almak
E) Deniz ticaretini güçlendirmek

Soru9. Fatih devrinde Karamanoğulları toprakları üzerindeki mücadeleler Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir ?

A) Akkoyunlular
B) Safeviler
C) Karakoyunlular
D) Dulkadiroğulları
E) Ramazanoğulları

Soru10. Aşağıdakilerden hangi devlet Osmanlı ülkesinde devamlı elçi bulundurma hakkını diğerlerinden önce elde etmiştir ?

A) Fransa
B) Ceneviz
C) Venedik
D) İngiltere
E) Sırbistan

Soru11. Fatih Kanunnamesinde “ Nizamı alem için hükümdarların kardeşlerini katledebileceği” hükmü yer almıştır.Bu kanunnamenin yapılmasından sonra ilk defa hangi olayda etkisi görülür ?

A) Şehzade Bayezid’in isyanı
B) Sancağa çıkma geleneğinin bitirilmesinde
C) Ekber ve Erşed sisteminin geçerli olmasında
D) Cem Sultan olayı
E) Yavuz’un II. Bayezid’e karşı isyan etmesi.

Soru12. Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?

A) İstanbul
B) Amasra
C) Rodos
D) Kırım
E) Azak

Soru13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir ?

A) Osmanlıların Balkanlarda ki fetihlerinin kolaylaşması
B) Karadeniz ticaret yolunu Osmanlı denetimine girmesi
C) Osmanlı padişahlarının halife unvanını alması
D) Anadoludaki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi
E) Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması

Soru14. İstanbul Fatih devrine kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır ?

A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B) Komutanların savaştaki başarıları
C) Kullanılan üstün savaş teknikleri
D) Bizans’ın zayıf savunma sistemi
E) Maddi imkanların daha fazla olması

Soru15. I. Otlukbeli Savaşı II. Mora’nın fethi III. Amasra’nın fethi IV. Sırbistan’ın fethi V. Otronto’nun alınması
Fatih döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir ?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Soru16. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde ele geçirilen Ege adalarından değildir ?

A) İmroz
B) Bozcaada
C) Limni
D) Rodos
E) Taşoz

Soru17. Edirne – Segedin Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Balkanlardaki ilerleyişin sona ermesi
B) Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi
C) Balkanlarda yapılan ilk antlaşma olması
D) II. Murat’ın hükümdarlıktan çekilmesi
E) II. Mehmet’in hükümdar olması

Soru18. Aşağıdakilerden hangisi döneminde Batı ve Orta Anadolu fethedilerek ilk defa Anadolu Türk birliğinin kuruluşu gerçekleşmiştir ?

A) I. Murat
B) Çelebi Mehmet
C) Yıldırım Bayezid
D) II. Murat
E) II. Mehmet

Soru19. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi kuruluş devrinde görülmüştür ?

A) Baba Zünnun
B) Kalenderoğlu
C) Ahmet Paşa
D) Şahkulu
E) Şeyh Bedrettin

Soru20. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Osmanlı Devletinin Balkanlardaki egemenliğini kesinleştirmiştir ?

A) Sırpsındığı Savaşı
B) I. Kosava Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Çirmen savaşı
E) Kosava Savaşı

Soru21. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?

A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması


Soru22. Osmanlı Devleti Balkanlarda yaptığı savaşlardan hangisinde yenilgiye uğramıştır ?

A) Ploşnik
B) Sırpsındığı
C) Çirmen
D) I. Kosava
E) Niğbolu

Soru23. Osmanlı Devleti Balkanlarda kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangi devletle mücadele etmemiştir ?

A) Bizans
B) Bulgar Krallığı
C) Avusturya
D) Macar Krallığı
E) Sırp Krallığı

Soru24. Osmanlı Devleti kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangisiyle savaş yapmamıştır ?

A) Memlükler
B) Bizans
C) Venedik
D) Macarlar
E) Karamanoğulları

Soru25. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kısa zamanda ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

A) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yapılması
B) Anadolu Beyliklerinin devamlı olarak Osmanlı Devletine yardım etmeleri
C) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
D) Osmanlı devletinin takip ettiği iskan politikası
E) Katolik ve Ortodokslar arasında mezhep çatışmaları

CEVAP ANAHTARI

1 A 16 D
2 B 17 C
3 E 18 C
4 B 19 E
5 E 20 E
6 A 21 B
7 E 22 A
8 C 23 C
9 A 24 A
10 C 25 A
11 D
12 D
13 C
14 C
15 E

--------

Osmanlı Siyasi Tarihi 1600-1800 Test Soruları ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti'nin; XVI. yüzyıl sonlarından itibaren siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda sorunlar yaşadığı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Dış borçların mali durumu olumsuz etkilemesi
B) Ordu ve donanmanın güç yitirmesi
C) Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurulamaması
D) Padişah ve devlet adamlarının yetersiz olması
E) Dirlik sisteminin bozulması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıl sonlarından itibaren yönetimin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Şehzadelerin sancağa gönderilme uygulamasının kaldırılması
B) Saray kadınlarının yönetime karışması
C) Kafes sisteminin uygulanması
D) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması
E) Vezirlerin eyaletlerde görevlendirilmesi

3. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, dirliklerin hak eden kişilere verilmemesi, yeniçeri ocağına asker alımında devşirme yasasına uyulmaması gibi gelişmeler yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Eyalet ve merkez ordusunun bozulması
B) Yönetimin bozulması
C) Beşik ulemalığı sisteminin çıkması
D) Avrupa devletlerinin bilimsel alanda gelişmesi
E) Güçlü devletlerle karşı karşıya kalması

4. Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulma nedenlerinden biridir. Keşifler sonucunda Amerika'dan gelen altın ve gümüş Avrupa'nın para politikasını değiştirdi. Bu değişiklik Osmanlılarda fiyatların artmasına yol açtı.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde fiyatların artmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilemez?
A) Tarımla uğraşanların zarar görmesi
B) Vergilerin artırılması
C) Batılı devletlere kapitülasyonlar verilmesi
D) Paranın değerinin düşürülmesi
E) Devletten maaş alanların sıkıntıya düşmesi

5. Osmanlı Devleti'nde;
* Celali ayaklanmalarının yaygınlaşması
* Eyalet askerlerinin eski gücünü yitirmesi
* Reayanın vergisini ödeyemez hale gelmesi
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bozulması sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Tımar sistemi
B) Kafes sistemi
C) Lonca sistemi
D) Veraset sistemi
E) Devşirme sistemi

6. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Avrupa'da Coğrafi Keşiflerin yapılması
B) Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı ittifak yapması
C) Avrupa'daki teknik gelişmelerin silah sanayinde kullanılması
D) Avrupa'nın Rönesans Hareketleri'yle bilim ve teknik alanda ilerlemesi
E) Kapıkulu ayaklanmalarının devlet otoritesini sarsması

7. Osmanlı Devleti'nde; XVII. yüzyılda meydana gelen isyanların nedenlerinden biri de merkez ve taşra yönetiminin bozulmasıdır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kapıkulu ve tımar sistemindeki bozulmalar
B) Ekonomik durumdaki bozulmalar
C) Eğitim ve adalet sistemlerindeki bozukluklar
D) Avusturya ve Iran ile uzun süren savaşlar
E) Devletin doğu ve batıda doğal sınırlara ulaşması

8. Aşağıdakilerden hangisinin duraklama döneminde çıkan yeniçeri ayaklanmalarıyla ilgili olmadığı söylenebilir?
A) Cülus bahşişi ve ulufelerin düşük ayarlı paralarla ödenmesi
B) Batı türü orduların kurulması
C) Yeniçerilerin isteklerinin kabul etmek zorunda kalınması
D) Bazı devlet adamlarının görevden alınması
E) Zaman zaman padişah değişikliğine neden olması

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Lehistan üzerine yaptığı Hotin Seferi ile ilgili değildir?
A) Hotin Kalesi'nin alınamamasında yeniçerilerin disiplinsizliği de etkili olmuştur.
B) Sefere çıkılma nedeni Lehistan'ın Boğdan'ın içişlerine karışmasıdır.
C) II. Osman döneminde yapılmıştır. aygunhoca.com
D) Lehistan Osmanlı Devleti'nin himayesine girmeyi kabul etmiştir.
E) Sefer dönüşünde II. Osman yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürülmüştür.

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda çıkan ayaklanmaları engellemek amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?
A) Ayaklanmalara neden olan devlet adamlarını asilere teslim etmek
B) Ayaklananların isteklerini yerine getirmek
C) Batılı devletlerden yardım almak
D) Saray görevlilerinden yardım almak
E) Sorunları çözmeye çalışmak

11. Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır:
- Ferhat Paşa Antlaşması
- Nasuh Paşa Antlaşması
- Serav Antlaşması
Bu antlaşmalar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
A) Rusya B) Iran C) Avusturya
D) Venedik E) Lehistan


CEVAP ANAHTARI
1. A 2. E 3. A 4. C 5. A 6. E 7. E 8. B 9. D 10. C 11. B

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile Venedik arasında savaş nedeni olmamıştır?
A) Kıbrıs'ın fethi
B) Girit'in kuşatılması
C) Ipek Yolu ticareti
D) Akdeniz egemenliği
E) Rodos'un fethi

2. Aşağıdakilerden hangisinde, Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşma ile özelliği yanlış eşleştirilmiştir?
Antlaşma Özellik
A) Ferhat Paşa Doğuda en geniş sınırlara
ulaşılmıştır.
B) Bucaş Fetih yoluyla toprak kazanılmıştır.
C) Zitvatorok Batı karşısındaki diplomatik üstünlük kaybedilmiştir.
D) Vasvar Iran savaşları sona ermiştir.
E) Karlofça Macaristan Avusturya'ya
bırakılmıştır.

3. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken saraydan bazı isteklerde bulundu. Bunlardan bazıları şöyledir:
I. Saray, devlet işlerine karışmayacak
II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunacağı her öneri kabul edilecek
III. Devlet memurluklarına istediği kimseleri atayacak
Köprülü Mehmet Paşa'nın bu şartlar ile ulaşmak istediği amaç olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Padişahın yetkilerini kısıtlamak
B) Yeni bir devlet kurmak
C) Bağımsız çalışabileceği bir ortam hazırlamak
D) Sadrazamlığı saltanata dönüştürmek
E) Halkı yönetime katmak

4. XVII. yüzyılda devlet otoritesini yeniden kurmak ve memleketin bozulan asayişini düzeltmek amacıyla bazı çalışmalar yapıldı. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Anadolu'yu kasıp kavuran celali ayaklanmalarını şiddetle bastırarak devlet otoritesini yeniden sağlamayı başardı. Ancak celali ayaklanmalarının nedenleri ortadan kaldırılamadı.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Kapıkulu ocaklarının kontrol altına alındığının
B) Islahatlarda halkın desteğinin sağlandığının
C) Islahatlar ile ilgili araştırmalar yapıldığının
D) Batıdaki gelişmelerin örnek alındığının
E) Yapılan çalışmalardan kalıcı sonuç alınamadığının

5. II. Osman döneminde ;
- Lehistan Seferi'nde yeniçerilerin disiplinsiz davranışları nedeniyle istenilen sonuç alınamamıştır.
- Yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi öldürülmesine neden olmuştur.
Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kapıkulu Ordusu'nda bozulmalar görülmüştür.
B) Yeniçeriler Osmanlı Devleti'nin yönetim biçimini değiştirmek için ayaklanmışlardır.
C) Yeniçerilerin ayaklanması padişah değişikliğine neden olmuştur.
D) Padişahların ordu üzerindeki otoritesi zayıflamıştır.
E) Ordunun bozulması savaşlarda başarısız sonuçlar alınmasında etkili olmuştur.


6. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda imzaladığı;
I. Karlofça
II. Istanbul
III. Hotin
IV. Bucaş
V. Vasvar
gibi antlaşmalardan hangileri, duraklama döneminin sonu gerileme döneminin başlangıcı olarak birbirini tamamlar niteliktedir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) IV ve V

7. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Karlofça ve Istanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri almak Için savaştığı devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Avusturya - Rusya - Venedik
B) Rusya - Prusya - Avusturya
C) Lehistan - Venedik - Malta
D) Venedik - Malta - Portekiz
E) Avusturya - Rusya - Lehistan

8. XVIII. yüzyıl başlarında;
- Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklan geri almak istemesi
- Isveç kralının Osmanlı Devleti'ne sığınması üzerine Rusların Osmanlı sınırını geçmesi
gibi gelişmeler, hangi antlaşma ile sona eren Osmanlı • Rus savaşının nedenleri olmuştur?
A) Istanbul B) Prut C) Belgrat
D) Yaş E) Küçük Kaynarca

9. XVIII. yüzyıl başlarında;
- Istanbul Antlaşması'yla (1700) Azak kalesi Rusya'ya bırakılmıştır.
- Prut Antlaşması'yla (1711) Azak kalesi Rusya'dan geri alınmıştır.
Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Kaybedilen yerlerin geri alınması ümidi doğmuştur.
II. Rusya'nın Karadeniz'e çıkması engellenmiştir.
III. Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç siyasetini yakından takip edebilecektir.
IV. Rusya'ya Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir. yargılardan hangileri savunulabilir?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III
D) III ve IV E) Yalnız IV


10. Osmanlı Devleti batının üstünlüğünü ve batılılaşmak gerektiğini aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra kabul etmek zorunda kalmıştır?
A) Karlofça Antlaşması
B) Zitvatorok Antlaşması
C) Belgrad Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Vasvar Antlaşması


11. Osmanlı Devleti, Pasorafça Antlaşması'ndan sonra Avrupa'ya karşı barışçı bir siyaset izledi. Savunmaya yönelik bir politika uyguladı.
Osmanlı Devleti'nin dış politikasındaki değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yükselme dönemindeki durumunu devam ettirmek istemesi
B) Doğudaki topraklarını korumak istemesi
C) Büyük toprak kayıplarına uğraması
D) Veraset sisteminde yeni düzenlemeler yapılması
E) Demokratik gelişmeler yaşanması

12. - Zitvatorok Antlaşması'yla Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına eşit hale getirilmiştir.
- Belgrad Antlaşması'nda Rus Çarı protokol bakımından Avusturya Arşidükü'ne eşit sayılmıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Osmanlı Devleti güçlenmektedir.
B) Osmanlı Devleti siyasi gücünü kaybetmektedir.
C) Osmanlı Devleti askeri üstünlüğünü korumaktadır.
D) Devletlerin büyüklüğü Osmanlı Devleti'nin tanınmasına bağlıdır.
E) Avrupa'da yeni devletler kurulmaktadır.


CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. C 4. E 5. B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. D 11. C 12.

1. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı,
- Karlofça
- Pasarofça
- Belgrat
gibi antlaşmalarda, aşağıdaki devletlerden hangisi taraflardan biri olarak yer almamıştır?
A) Lehistan B) Avusturya C) Rusya
D) Venedik E) Prusya


2. XVIII. yüzyılda imzalanan antlaşmalarda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin boğazların güvenliğini sağlamayı amaçladığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak
B) Avusturya işgal ettiği toprakları boşaltacak
C) Rus Çarı protokol bakımından Fransa kralı ve Avusturya imparatoruna eşit sayılacak
D) Rusya Lehistan'ın içişlerine karışmayacak
E) Kırım halkı din bakımından Osmanlı halifesine bağlı kalacak


3. XVIII. yüzyılda görülen;
- Ruslara yenilen Isveç Kralı'nın Osmanlılara sığınması
- Avusturya'dan Belgrat'ın geri alınması
- Rusya ile yaptığı mücadeleyi kaybeden Lehlilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması
gibi gelişmelere bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Güçlü bir devlettir.
II. Avusturya ile savaşmıştır.
III. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeye çalışmaktadır.
IV. Isveç ve Lehistan'dan destek almaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) Yalnız II E) Yalnız III

4. Osmanlı Devleti'nin Fransızlara 1740 Kapitülasyonları olarak bilinen ayrıcalıkları tanımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Mahmut'un Fransız yanlısı politika izlemesi
B) Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruması
C) Fransa'nın Belgrad Antlaşmalarının imzalanmasında aracılık yapması
D) Türk - Fransız dostluğunun geliştirilmesine çalışılması
E) Fransa'nın Mısır'dan çekilmesinin sağlanmak istenmesi


5. 1768 - 1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlı Devleti'nin ilk kez bir devlete savaş tazminatı ödemesi
B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma hakkı elde etmesi
C) Kırım'a bağımsızlık verilmesi
D) Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesi
E) Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanma hakkına sahip olması

6. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Rusya ile imzaladığı antlaşmalarda yer alan kararlardan bazıları şunlardır;
I. Rusya, Lehistan'ın içişlerine karışmayacak
II. Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek
III. Rusya, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak
IV. Rusya, Eflak-Boğdan halkının haklarını koruyacak
V. Rus çarı, protokol bakımından Avusturya ve Fransa kralına eşit sayılacak
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısındaki üstünlüğünün göstergeleri olarak kabul edilebilir?
A) I ve II B) III ve V C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve IV

7. 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin aleyhine bir gelişme olarak değerlendirilemez?
A) Kırım'a bağımsızlık verilecek
B) Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek
C) Rusya, Osmanlı denizlerinde ticaret yapabilecek
D) Rusya, Istanbul'da sürekli elçilik açabilecek
E) Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacak

8. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda yer alan;
I. Rusya Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek
II. Kırım bağımsız olacak
III. Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruyacak
IV. Rusya'ya savaş tazminatı verilecek
gibi maddelerden hangilerinin, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A) I ve II B) Yalnız III C) Yalnız IV
D) II ve III E) III ve IV


9. Lale Devri'nde gerçekleşen;
- Avrupa'ya ilk elçilerin gönderilmesi
- Istanbul'da ilk Türk matbaasının kurulması
- Yalova'da kağıt imalathanesinin kurulması
gibi gelişmeler dikkate alındığında,
I. Batıdaki gelişmelerin izlenmeye çalışıldığı'
II. Osmanlı Devleti'nde sanayileşmeye yönelik çalışmalar yapıldığı
III. Fransa'nın desteğinin denge politikasının izlenmesini kolaylaştırdığı
gibi yargılardan hangilerine varılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren batının üstünlüğü kabul edilmişti.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayışın sonuçlarından biri değildir?
A) Ilk Türk matbaasının açılması
B) Humbaracı Ocağı'nın geliştirilmesi
C) Doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi
D) Kara Mühendishanesi'nin açılması
E) Sürat Topçuları sınıfının kurulması


11. III.Mustafa yenilik taraftarı bir hükümdardı. Avrupa'nın askeri tekniğini Osmanlı ordusuna getirmeye çalıştı. Fransa'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden uzmanlar getirterek topçu ve istihkam sınıfını düzenlemeye çalıştı. Bu sınıfların gelişen teknolojiye göre yetiştirilmesi için uğraştı.(aygunhoca.com)
Osmanlı Devleti'nin bu durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Batıda fetih politikasından vazgeçilmiştir.
B) Yükselme dönemindeki durum korunmaya çalışılmıştır.
C) Batının üstünlüğü kabul edilmiştir.
D) Eski eğitim sistemi ortadan kaldırılmıştır.
E) Demokratik gelişmeler için ortam hazırlanmıştır.

12. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda yapılmaya çalışılan ıslahat girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Ulema sınıfının tepki göstermesi
B) Yeniçerilerin karşı çıkması
C) Ekonomik kaynak yetersizliği
D) Batıdaki gelişmelerin sürekli izlenememesi
E) Avrupa devletlerinin ıslahatları engellemek için çalışmalar yapması


CEVAP ANAHTARI
1. E 2. A 3. A 4. C 5. D 6. D 7. E 8. B 9. C 10. C 11. C 12. E

1. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl duraklama dönemi olarak nitelendirilir. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında önemli bozulmalar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bozulmaların XVI. yüzyıldan itibaren ortaya çıktığının göstergesidir?
A) Fransa kralına yardım edilmesi
B) Hint Seferleri'nde Portekizliler karşısında başarısız sonuçlar alınması
C) Iran-Safevi Devleti ile Amasya Antlaşması'nın imzalanması
D) Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması
E) Kıbrıs'ın fethedilmesi


2. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetim, ordu, maliye ve toprak düzeninde çeşitli bozulmalar meydana gelmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Kapıkulu askerlerine ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi
B) Merkezde ve eyaletlerde ayaklanmaların çıkması
C) Batı türü anayasaların kabul edilmesi
D) Iltizam sisteminin yaygınlaştırılması
E) Yeniçeri ocağının kaldırılmasının düşünülmesi


3. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen duraklama nedenlerinden hangisinin hem merkezi otoritenin zayıflamasına hem de fetih hareketlerinin yavaşlamasına neden olduğu söylenebilir?
A) Valide sultanların yönetimde etkili olması
B) Ticaret yollarının yer değiştirmesi
C) Güçlü devletler ile karşı karşıya kalınması
D) Eğitim sisteminin bozulması
E) Yeniçeri ocağına kurallara aykırı asker alınması


4. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi XVII. yüzyılda değiştirildi. I. Ahmet döneminde padişahlığın babadan oğula değil, Osmanlı hanedanı içinde "ekber ve erşed" yani "en büyük ve en akıllı" olana geçmesi esası benimsendi. Bu sistemin kabulünden sonra şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi geleneği kaldırılarak yerine kafes sistemi getirildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın doğrudan sonuçlarından biri değildir?
A) Medrese eğitiminin bozulması
B) Kardeş katli yasasının yürürlükten kalkması
C) Merkezi yönetimin zayıflaması
D) Şehzadelerin iyi yetişmemesi
E) Saray kadınlarının yönetimde etkili olması


5. Ortaçağda Avrupa'da görülen feodalite düzeninde, kişilerin toplum içindeki yeri ve konumu toprak mülkiyetine göre belirlenmekte idi.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde feodal düzene benzer bir yapının kurulmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Dirlik sisteminin uygulanması
B) Sened-i ittifak'ın imzalanması
C) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
D) iltizam uygulamasının yaygınlaşması
E) Lonca teşkilatının bozulması


6. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde çok sıkı şartlarla yetiştirilen yeniçerilerin duraklama döneminde askerlik dışı işlerle de uğraştıkları, ticaret ve zanaat yapmaya başladıkları görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, yeniçerileri askerlik dışı işlerle uğraşmaya yönelten nedenlerden biridir?
A) Fetihlerin ve ganimetlerin azalması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Yönetim üzerinde etkili olmak istemeleri
D) Toplumla ilişki kurmak istemeleri
E) Batı tarzında eğitim istemeleri


7. XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan Celali ayaklanmalarının yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Rüşvet ve iltimasın artması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Haçova Savaşı'ndan kaçan askerlerin eşkıyalığa başlaması
D) Vergilerin artırılması
E) Ferhat Paşa Antlaşması'nın imzalanması


8. Osmanlı Devleti duraklama döneminde de fetih politikasını sürdürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıya kanıt olarak gösterilemez?
A) Girit'in alınması
B) Nasuh Paşa Antlaşması'nın imzalanmasıyla Amasya Antlaşması sınırlarına dönülmesi
C) Ferhat Paşa Antlaşması'yla doğuda en geniş sınırlara ulaşılması
D) Kanije ve Estergon kalelerinin alınması
E) Viyana'nın ikinci kez kuşatılması


9. Duraklama döneminde meydana gelen;
* Iran ile Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın imzalanması
* IV. Mehmet'in 1672'de Lehistan seferini yapması
* II. Viyana bozgununun yaşanması
gibi olaylara bakılarak Osmanlı Devleti Ile ilgili;
I. Fetih politikasını sürdürmektedir.
II. Doğu ve batıdaki komşularıyla savaş halindedir.
III. Rusya'nın tehdidi altındadır.
IV. Batıda savunma durumuna geçmiştir.
V. Haçlı birliğini bozmak istemiştir. yargılarından hangilerine varılamaz?
A) I ve IV ^ B) II ve III C) III ve V
D) II ve V E) I ve III


10. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile imzaladığı;
- Zitvatorok(1606)
- Vasvar(1664)
- Karlofça(1699)
gibi antlaşmalar ve sonuçları düşünüldüğünde, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Batının teknik üstünlüğünü kabul ettiği
B) Avrupalı devletlerin birlikte hareket ettiği
C) Toprak kazandığı
D) Avusturya ile savaştığı
E) Diplomatik üstünlüğünü kaybettiği


11. XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde "sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının" kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaların yeniden başlaması
C) Avrupa'daki gelişmelerin dikkate alınmaması
D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
E) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması


12. XVII. yüzyılda Osmanlı padişahları ve devlet adamları devlet otoritesini sağlamak amacıyla yaptıkları girişimlerde daha çok aşağıdakilerden hangisini uygulamışlardır?
A) Bozulmanın nedenlerini araştırma
B) Yenilikleri topluma benimsetme
C) Halkın desteğini alma
D) Baskı ve güç kullanma
E) Yönetim biçimini değiştirme


CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. E 4. A 5. D 6. A 7. E 8. B 9. C 10. A 11. B 12. D

1. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın, Akdeniz'e inme politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği yöntemlerden biridir?
A) Fransa ile işbirliği yapmak
B) Celali Ayaklanmalarını kışkırtmak
C) Lehistan ve Isveç ile savaşmak
D) Kırım'a bağımsızlık kazandırmaya çalışmak
E) Saltanat kavgalarını desteklemek


2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonlarında imzaladığı Karlofça ve Istanbul Antlaşmaları ile büyük ölçüde toprak kaybına uğradı.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl başlarında Rusya, Avusturya ve Venedik ile yaptığı savaşların amacıdır?
A) Kaybettiği toprakları geri almak
B) Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmek
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları korumak
D) Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak
E) Avrupa'da yeni topraklar ele geçirmek


3. Bilgi : Fransa'ya 1535'te kapitülasyonlar verilmiştir.
Gelişme: 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarında Fransa arabuluculuk yaparak Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmuştur.
Bilgi ile gelişme birlikte değerlendirildiğinde Fransa'nın izlediği politika ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya'ya karşı savaşmıştır.
B) Avrupa'da yeni sömürgeler arayışına girmiştir.
C) Ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmıştır.
D) Avrupa devletleri arasındaki bağlaşmaları önlemiştir.
E) Akdeniz ticaretini ele geçirmiştir.


4. Osmanlı Devleti'nin Kutsal Ittifak'ı oluşturan devletlere karşı elde ettiği ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Istanbul Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Belgrat Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Aynalıkavak Sözleşmesi


5. Küçük Kaynarca Antlaşmasının "Rusya Akdeniz ve Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek ve Ingiltere ile Fransa'ya tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilecektir." maddesine bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Osmanlı Devleti ekonomik açıdan kayba uğramıştır.
B) Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
C) Rusya, Ingiltere ve Fransa ile eşit tutulmuştur.
D) Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.
E) Rusya'ya Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir.


6. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın,
- Kırım'a bağımsızlık verilmesi
- Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanması
- Eflak ve Boğdan halkından bir süre vergi alınmaması
maddelerine bakılarak, Osmanlı Devleti Ile Ilgili;
I. Sınırları daralmıştır.
II. Egemenlik hakları sınırlanmıştır.
III. Gelirleri artmıştır.
IV. Ekonomik kayba uğramıştır.
V. Içişlerine karışılmasına engel olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve IV B) III ve V C) II ve III
D) I, IV ve V E) III ve IV


7. Osmanlı Devleti Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeleri izleyemedi. Ancak daha sonra Avrupa'dan geri kaldığını anlayarak batıdan yararlanma yoluna gitti.
Osmanlı Devleti'nde batıya açılma ilk kez hangi dönemde başlamıştır?
A) Tanzimat dönemi
B) Meşrutiyet dönemi
C) Lale devri
D) II. Mahmut dönemi
E) III. Selim dönemi


8. Osmanlı ıslahat tarihinin önemli devrelerinden biri de 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devridir.
Lale devri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Avrupa'daki gelişmeler dikkate alınmıştır.
B) Islahat çalışmaları ulema ve halk tarafından da desteklenmiştir.
C) Kültürel ve sosyal alanda gelişmeler görülmüştür.
D) Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlamıştır.
E) Patrona Halil Ayaklanması ile sona ermiştir.


9. I. Mahmut, Patrona Halil Ayaklanması'ndan sonra tahta çıktı ve hemen askeri alanda ıslahat yapmaya başladı.
Aşağıdakilerden hangisi askeri alanda ıslahat yapılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?
A) Iran savaşlarında başarısız sonuçlar alınması
B) Yeniçeri ocağının güç kaybetmesi
C) Pasarofça Antlaşması'nın toprak kaybına neden olması
D) Orduda yapılacak ıslahatlar için Şeyhülislamdan fetva alınmasına gerek duyulmaması
E) Ayaklanmaların devlet yönetimini olumsuz etkilemesi


10. Osmanlı Devleti'nde batıya açılmanın başlangıcı olarak kabul edilen Lale devrinin kısa sürmesinde;
I. Batıya elçiler gönderilmesi
II. Yeni askeri ocaklar kurulması
III. Halkın desteğinin sağlanamaması
IV. Savaşlarda başarısız sonuçlar alınması
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) I ve III E) III ve IV


11. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki ıslahat girişimlerinden hangisinde, savaş alanlarında alınan yenilgilerin etkili olduğu savunulamaz? j
A) Itfaiye bölüğünün kurulması
B) Kara Mühendishanesi'nin açılması
C) Deniz Mühendishanesi'nin açılması
D) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması
E) Istihkam Okulu'nun açılması


12. XVIII. yüzyılda görülen;
- Lale devrinde matbaanın kurulması
- III. Mustafa döneminde Deniz Mühendishanesi'nin açılması
- III. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin kurulması
gibi gelişmeler dikkate alındığında, Osmanlı Devleti için;
I. Kültürel alanda Avrupa'dan geri kalmıştır.
II. Toprak sistemi bozulmuştur.
III. Köy-kent nüfus dengesi değişmiştir.
IV. Askeri alanda düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
V. Batıdaki gelişmeleri izlemeye çalışmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, IV ve V
D) III, IV ve V E) I, II ve V


CEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. C 4. B 5. E 6. A 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. C

----------

OSMANLI KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DEVRİ TEST SORULARI

1. 1243 Kösedağ Savaşı’nın ardından Anadolu Selçuklular’ı yıkılma sürecine girince Anadolu’da beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?
A) Germiyanoğulları B) Saltuklar
C) Eretna Devleti D) Karamanoğulları
E) Aydınoğulları

2.Anadolu Selçuklularıyla Moğollar arasında yaşanan Kösedağ Savaşının ardından Anadolu’da bağımsız beylikler kurulmuştur.

Aşağıda bu beylikler ve kuruldukları merkezler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Menteşeoğulları – Manisa
B) Candaroğulları – Sinop, Kastamonu
C) Dulkadiroğulları – Maraş, Elbistan
D) Ramazanoğulları – Adana
E) Karasioğulları – Çanakkale, Balıkesir

3.Osmanlı Devleti, daha beylik halinde olup kurulma aşamasındayken kısa sürede alışılagel-medik biçimde büyüyüp genişlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında değildir?
A) Zayıf durumda olan Bizans’la sınır komşusu olması
B) Anadolu Selçuklu ve diğer beyliklerle iyi geçinmeye çalışmıştır.
C) İlk seferlerini batıya doğru yapmıştır.
D) Moğolların desteğini sağlamışlardır.
E) Ahi Teşkilatı liderlerinden Şeyh Edebali ile akrabalık kurulmuştur.

4. Osmanlı’yı hayatı boyunca 36 padişah idare etmiştir. Kuruluş Devrinde ise 6 padişah bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Devri padişahlarından değildir?
A) Orhan Gazi B) I. Murat
C) Genç Osman D) I. Beyazid
E) I. Mehmed

5. Osman Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Anadolu Selçukluları ve Moğollarla ile münasebet kurulmuştur.
B) Ahilik Teşkilatı liderlerinden Şeyh Edeba-li’nin kızıyla evlenmiştir.
C) Bizans tekfurlarından Yenişehir, Bilecik, İnegöl, Karacahisar alınmıştır.
D) Osmanlı’nın ilk parası bastırılmıştır.
E) Rumeli’de ilk fetihlere başlanmıştır.

6. Osmanlılar Orhan Gazi döneminde Bursa’nın fethinin ardından başkenti Bursa yapmışlardır. I. Murat döneminde ise Edirne’nin fethiyle başkent Edirne’ye taşınmıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı her fetihten sonra başkentini değiştirmiştir.
B) Osmanlı’daki padişahlar arasında uyurr yoktur.
C) Osmanlı Bursa ve Edirne’yi dini açıdan kut sal kabul ediyordu.
D) Osmanlı bu dönemde batıya yönelik fetihle re çok önem vermiştir.
E) Osmanlılar Moğolların tesirinden kurtulmal istiyorlardı.

7. Aşağıda, Osmanlı’nın Kuruluş Devrinde yaşanan bazı savaşlar ve önemli özellikleri verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Koyuhisar Savaşı- Osmanlı ile Bizans’ın yaptığı ilk savaş
B) Maltepe Savaşı- iznik ve İzmit fethedilmiştir.
C) Sazlıdere Savaşı- Edirne fethedilmiştir.
D) Sırpsındığı Savaşı- Osmanlı’ya karşı düzenlenen ilk Haçlı ittifakı savaşı
E) I. Kosova Savaşı- Avrupalılar’ın Osmanlı’yı Balkanlardan atma ümidi kalmadı.

8.Balkanlı milletlerin Osmanlı’yı Balkanlardan atma ümidine kapılmasına sebep olarak gösterebiliriz. Bu ümitle Haçlılar Osmanlı’ya I. Kosova Savaşını açmışlardır.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle en iyi biçimde doldurabiliriz?
A) Ploşnik Bozgununu
B) Sazlıdere Savaşını
C) Çirmen Savaşını
D) Niğbolu Savaşını
E) İstanbul’un fethini

9. Osmanlı’nın devlet teşkilatlanması açısından ilk faaliyetler Orhan Gazi döneminde yapılmışsa da I. Murat devrinde bu yolda çok önemli işler yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi I. Murat devrinde devlet teşkilatlanmasıyla ilgili yapılan faaliyetlerden değildir?
A) Divan Teşkilatı kuruldu.
B) Veziriazamlık kuruldu.
C) İlk beylikler kuruldu.
D) Tımar sistemi uygulandı.
E) Yeniçeri Ocağı kuruldu.

10. I. Beyazid döneminde Timurla yapılan Ankara Savaşını Osmanlı kaybetmiştir. Bunun neticesi olarak bir çok gelişme meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı Fetret Devrine girmiştir.
B) Osmanlı gücünü ispat etmiştir.
C) Osmanlı’nın batıya ilerleyişi durmuştur.
D) Osmanlı’ya bağlı Anadolu’daki beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
E) İstanbul’un fethi, Bizans’ın yıkılması gecikmiştir.

11. Osmanlı Tarihinde padişahlar bir çok özellikleriyle tanınmaktadır. I. Mehmet’e de Osmanlı’nın II. kurucusu denmektedir.

Çelebi Mehmet’e böyle denmesinin sebebini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi açıklar?
A) Gücünü kendinden önceki padişahlardan daha fazla hissettirmesi
B) Moğollar’a karşı koyabilecek kadar güçlü olması
C) Osmanlı’yı Fetret Devrinden dolayı yaşadığı yıkılma tehlikesinden kurtarması.
D) Kardeşleriyle olan taht mücadelesinde başarılı olması
E) Bizans’ı çok büyük bozguna uğratması

12. Aşağıda kuruluş dönemi Osmanlı tarihinde meydana gelen gelişmeler ve önemli özellikleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri yanlış olarak verilmiştir?
A) Şeyh Bedrettin isyanı – Osmanlı’da ilk dini nitelikli isyan
B) Edirne Segedin Antlaşması – Haçlılarla imzalanan ilk resmi antlaşma
C) Varna Savaşı – Haçlılar Edirne Segedin Antlaşmasını bozdular.
D) Ankara Savaşı – Moğolların Anadolu Beyliklerini kışkırtması üzerine çıkmıştır.
E) II. Kosova Savaşı – Haçlılar Osmanlılar Balkanlardan çıkaramayacaklarını anlamışlardır.

13. Osmanlı yükseliş Devrine ait 6 padişah bulunmuştur. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Yükseliş Devri’nin Padişah’ı değildir?

A) II. Mehmet B) I. Selim
C) II. Beyazid D) I. Süleyman
E) I. Ahmet

14. II. Mehmet döneminde fethedilen istanbul’un fethinin ekonomik, siyasal, dini gibi birçok nedenleri vardır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
A) Önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması
B) Bizans’ın Osmanlı içinde devamlı karşılık çıkarma girişimleri.
C) Bizans’ın Avrupa’dan Osmanlı aleyhine yardım istemesi.
D) Hz. Muhammed’in (S.A.V.) İstanbul’un fet-hiyle ilgili Hadis-i Şerife mazhar olma isteği.
E) Rusları durdurma isteği.

15. İstanbul’un fethinin hem dünya hem de Türk tarihi açısından önemi çok büyüktür.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
A) Yeni Çağ’ı kapattı, Yakın Çağ’ı başlattı.
B) Bizans yıkıldı.
C) Osmanlı’nın Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti.
D) Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
E) Kalelerin, surların yıkılabileceği anlaşıldı,derebeylik rejimi zayıfladı.

16. – Fatih devrinde Hicaz su yollarının temizlen-
mesi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
- Karamanoğullarını Osmanlı’nın aleyhine kışkırtmıştır.
- Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları’nı kontrolü altında tutmak istemiştir.
- Kendilerine sığınan Cem Sultan’ı II. Baye-zid’e geri vermemiştir.

Yukarıdaki sorunları Osmanlılara yaşatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memlükler B) Eyyubiler
C) Saf evi Devleti D) Avusturya
E) Karakoyunlular

17. Osmanlı yükselme devrinde kendisine ve Müslümanlara zarar veren herhangi bir güce mutlaka doğrudan engel olabilmekteydi.
Halbuki; II. Bayezid, ispanya topraklarında müslümanlara Hiristiyanların yaptığı zulümlere karşı doğrudan müdahale edememiştir. Yalnızca gemilerini gönderip eziyet gören müslümanları ve Yahudileri topraklarımıza yerleştirmiştir.

II. Bayezid’in Hristiyanlara doğrudan müda hale edememesinin sebebi aşağıdakilerdeı hangisidir?
A) Hristiyan birliğinden çekinmesi
B) Cem Sultan Olayı
C) iç isyanlardan çekinmesi
D) iran’ın doğudan saldıracağından çekinmes
E) Askeri masraflardan çekinmesi

18. Osmanlılar yükseliş döneminde genelde batı yönünde ilerlemeye çalışmışlardır. Bu durum, I. Selim devrinde değişmiştir. I. Selim tahtta kaldığı müddetçe seferlerini doğu yönünde yapmıştır.

Yukarıda belirtilen bu durumun sebepleri arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunmaz?
A) İslam birliğini sağlama düşüncesi
B) Şii Safevilerden gelen tacizlere son verme düşüncesi
C) Batıdaki devletlerin güçlenmesi
D) Anadolu’da siyasi birliği tamamen sağlama düşüncesi
E) Memlüklerin ekonomik çıkarlarını elde etme düşüncesi

19. Mohaç Savaşının ardından Osmanlı, Macaristan topraklarına hakim olmuştur. Ancak Avusturya, o topraklarda hak iddia ettiğiden, Osmanlı’ya ait Budin’i işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı Budin’i geri almak için sefer düzenledi. Bu seferde Avusturya Osmanlı’nın karşısına çıkmayınca Viyana kuşatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın başarısız olma sebeplerinden değildir?
A) Viyana’yı kuşatacaklarını hesaba katmamışlardı.
B) Kuşatma süresince yetecek kadar erzakları bulunmaması.
C) Avusturya ordusunun üstün gelmesi
D) Kuşatmada kullanılacak büyük topların getirilmemesi
E) Kuşatmanın uzaması takdirde kış ayının yaklaştığı.

20. Osmanlı devletinde her padişahın yaşadığı dönem kendi adıyla anılmaktaydı. Fatih devri, Yavuz devri, Kanuni devri gibi. Ancak II. Selim ve III. Murat’ın padişahlık yaptığı döneme So-kullu Devri denmiştir.

Yukarıdaki durumun sebebini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi biçimde açıklar?
A) II. Selim ve III. Murat’ın devleti iyi idare edememesi.
B) Sokullu Mehmet Paşa’nın baskı ve Şiddet yolunu seçmesi
C) Sokullu Mehmet Paşa’nın devletin topraklarını kendisinden öncesine oranla 2 katına çıkarması
D) Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın devlete, devrin Padişahlarından daha fazla katkı sağlaması
E) Sokullu’nun Kanal Projesi’ni geliştirmesi

Alıntıdır...
Son Konularım

İmza alanımda reklam yapmak isteyenler mesaj atsın. 2000 den fazla konuda reklamınız gözüksünüz.